Zakład przetwarzania zużytego sprzętu, który jest także zbierającym zużyty sprzęt i posiada wszystkie wymagane decyzje (na zbieranie i odzysk odpadów) chciałby rozpocząć działalność polegająca na odbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio od właścicieli gospodarstw domowych. Po odebraniu taki sprzęt transportowany będzie do zakładu przetwarzania, gdzie wyznaczone są miejsca jego magazynowania.

Czy w związku z powyższym, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g., w gminach, taki zbierający powinien uzyskać wpis do rejestru (działalność regulowana) w gminie na terenie, której zamierza odbierać odpady?

Odpowiedź:

Przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu, który chciałby odbierać od właścicieli nieruchomości odpady zużytego sprzętu wytworzone w gospodarstwie domowym (sklasyfikowane w grupie 20) musi uzyskać wpis do rejestru gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne, prowadzonego przez wójta, zgodnie z art. 9c u.u.c.p.g.

Uzasadnienie:

Wpis do rejestru nie oznacza możliwości odbierania odpadów. Przedsiębiorca musi stanąć do przetargu, wygrać przetarg a następnie podpisać umowę z wójtem. Zawarcie takiej umowy oznacza, że będzie musiał odbierać wszystkie rodzaje odpadów komunalnych – zarówno zmieszane, jak i zebrane selektywnie, a nie tylko elektrośmieci. Odpady zużytego sprzętu będące odpadami komunalnymi nie będą mogły być przekazane do zakładu przetwarzania tych odpadów, a do instalacji regionalnej przetwarzającej odpady komunalne, a w przypadku jej braku – do instalacji zastępczej. Ponadto, przedsiębiorca będzie musiał sporządzać sprawozdania kwartalne, o których mowa w art. 9n u.u.c.p.g.

Uwagi:

Fakt, że przedsiębiorca jest zarejestrowany w GIOŚ, jako zbierający sprzęt i prowadzący zakład przetwarzania tego sprzętu nie ma znaczenia dla możliwości odbierania zużytego sprzętu bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.