Odpowiedź:
Jednoznaczne zakwalifikowanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadaszenia nad balkonem, a tym samym – określenie wymagań związanych z wykonaniem tych robót, jest uzależnione od charakteru planowanego zadaszenia, w tym od jego rozmiarów, cech konstrukcyjnych, sposobu powiązania ze ścianą nośną (lub innymi elementami konstrukcyjnymi budynku).

Orzecznictwo ws. zadaszeń balkonu

W kwestii kwalifikacji robót budowlanych polegających na wykonaniu zadaszenia balkonu w orzecznictwie sądów  administracyjnychzarysowały się dwa odmienne stanowiska. Według pierwszego z prezentowanych poglądów, daszek instalowany nad balkonem należy uznać zaurządzenie budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., ponieważ stanowi urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Taka kwalifikacja zadaszenia nad balkonem wynika z treści§14a ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Zgodnie bowiem z powyższym przepisem, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia związane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, jak: kraty, żaluzje, rolety, zabudowy balkonów i loggii. Roboty budowlane polegające na instalowani uzadaszenia nad balkonem, rozumianego jako urządzenie budowlane, mieszczą się w zatem w pojęciu robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych, które zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. nie wymagają pozwolenia na budowę. W myśl art. 30 ust.1pkt 3 lit. b pr. bud., roboty takie podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi tylko wówczas, gdy wysokość instalowanego urządzeniaprzekroczy 3 m, co zadaszeń nad balkonami zasadniczo nie dotyczy (por.: wyrok NSA z 24.03.2015 r., II OSK 2008/13; wyrok NSA z 4.04.2013 r., II OSK 2336/11).


Zgodnie natomiast z poglądem przeciwstawnym, wykonanie zadaszenia nad balkonem stanowi przebudowę, o której mowa w art. 3 pkt 7a pr. bud., ponieważ zmienia parametry użytkoweistniejącego obiektu budowlanego oraz stanowi ingerencję w elewację budynku(por.: wyrok WSA w Białymstoku z 30.06.2015 r., II SA/Bk 319/15; wyrok WSA w Lublinie z 19.01.2016 r., II SA/Lu 561/15; wyrok WSA w Krakowie z 30.03.2009 r., II SA/Kr 49/09; wyrok WSA we Wrocławiu z 5.04.2017 r., II SA/Wr 72/17). W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegowe Wrocławiu z 5.04.2017 r., II SA/Wr 72/17, (dotyczącego zadaszenia nad tarasem), przypomniano, że do kategorii przebudowy mogą być zakwalifikowane takie prace powodujące zmianę parametrów techniczno-użytkowych, które ingerują w układ obciążeń.Dotyczy to takżerobót budowlanychodnoszących się do ściany nośnej, które"stanowią ingerencję w konstrukcję budynku i stanowią przebudowę (wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2013 r., II OSK 627/12)". A zatem wykonanie zadaszenia okonstrukcjiosadzonej w ścianie nośnej budynku itrwale z tą ścianąpołączonej,stanowi przebudowę budynku.

Zadaszenia instalowanego bez ingerowania w ścianę nośną budynku zgłaszać nie trzeba

Podsumowując, należy zauważyć, że pierwsze z prezentowanych stanowisk odnosi się do niewielkich, lekkich daszków, wykonanych z tworzyw sztucznych, które mogą zostać zainstalowane na elewacji bez ingerowania w ścianę nośną budynku (i bez trudu odinstalowane). W takim wypadku zadaszenie może być uznane za urządzenie instalowane na budynku, ajako takie – nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Natomiast stanowisko przeciwne dotyczy z reguły takich zadaszeń, które ze względu na swoje rozmiary i konstrukcję wymagają trwałego połączenia ze ścianą nośną budynku, co niewątpliwiestanowi przebudowę. Zgodnie z art. 29ust. 2pr. bud., pozwolenia na budowę nie wymaga przebudowa przegród zewnętrznych: budynków, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę (pkt 1a) oraz - budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków (pkt 1b). Dodać należy, że przebudowa przegród zewnętrznych budynku, o którym mowa w art. 29ust. 2 pkt 1b pr. bud.,wymaga zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud.).Przebudowa w tym samym zakresie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie została zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (por. art. 29 ust. 2 pkt 1aa pr. bud.).