Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Kto odpowiada za wprowadzenie na rynek towaru w drodze importu? Firma kupuje towar od polskiego dystrybutora, towar przyjeżdża fizycznie z zagranicy.

Czy za opakowania zbiorcze i transportowe odpowiada dystrybutor i to on powinien się rozliczyć z organizacją odzysku?


Odpowiedź:

W przypadku importu produktów w opakowania obowiązki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych nałożone są na przedsiębiorcę, który widnieje na dokumentach celnych jako importer tych produktów.

Uzasadnienie:

Obowiązki w zakresie zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), dotyczą m.in. przedsiębiorców dokonujących importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, czyli podmiotów, które widnieć będą odpowiednio na dokumencie SAD lub fakturze potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie. Jeśli więc podmiot dokonuje importu produktów w opakowaniach, w tym i w celu ich dalszej dystrybucji na terytorium Polski, to obowiązki związane z zapewnieniem określonych poziomów odzysku i recyklingu dotyczyć będą tego przedsiębiorcy, a nie podmiotu który zakupił u niego importowane przez niego produkty w opakowaniach. Tak więc w opisanym przypadku to dystrybutor będący zarówno importerem produktów w opakowaniach powinien uzyskać określone poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w odniesieniu do zaimportowanych wraz z produktami opakowań zbiorczych i transportowych.Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.