Odpowiedź: jeżeli wykonuje Pani usługi transportowe bez zgłoszenia w tym zakresie przedmiotu działalności we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, grozi Pani kara ograniczenia wolności albo grzywny za wykroczenie.

Uzasadnienie: przedsiębiorcami mogą być, między innymi, osoby fizyczne. Warunkiem podjęcia działalności gospodarczej przez takie osoby jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zob. art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm. – dalej u.s.d.g.). Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podlega, między innymi, określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) (zob. art. 25 ust. 1 pkt 8 u.s.d.g.).

Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) – dalej k.w., stanowi, że kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem (zob. art. 601 § 2 k.w.).

W świetle tych przepisów wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie, w jakim przedmiot działalności nie został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez wskazanie symbolu PKD, stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli zatem wykonuje Pani usługi transportowe bez zgłoszenia w tym zakresie przedmiotu działalności we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, grozi Pani kara ograniczenia wolności albo grzywny za wykroczenie.

Dodać również pragnę, że art. 35 ust. 1 u.s.d.g. stanowi, że w przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli, mimo wezwania, przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG (zob. art. 35 ust. 2 u.s.d.g.). W konsekwencji – niezależnie od kary za wykroczenie – istnieje w przedstawionej sytuacji teoretyczna możliwość wezwania Pani do dokonania zmiany wpisu (przez wskazanie symbolu PKD usług transportowych), a w razie niedokonania przez Panią takiej zmiany wpisu – wykreślenie Pani jako przedsiębiorcy z CEIDG (w praktyce jednak z tak błahego powodu jak niezgłoszenie jednego z symboli PKD interwencji Ministra Gospodarki nie należy się spodziewać).