Pytanie
Firma X zamierza zakupić kruszarkę do betonu. Za pomocą tej kruszarki chce kruszyć odpady o kodach 10 13 82 i 17 01 01 (odpady będą kruszone w rozbiciu na kody - nie będą mieszane, w celu uniknięcia zmiany kodu na grupę 19). Przetwarzane odpady będą pochodziły częściowo od firm zewnętrznych, a częściowo będą to własne wybrakowane wyroby (firma X produkuje prefabrykaty betonowe), całość odpadów będzie przetwarzana i nie będzie zbierania odpadów.
Czy właściwa jest poniższa interpretacja przepisów?
Firma X chce prowadzić następujące rodzaje działalności związane z kruszeniem odpadów:
1. Kruszenie odpadów i ich zagospodarowanie na własnym terenie firmy X - firma X prowadzi proces odzysku R5 i musi mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
2. Kruszenie odpadów na terenie firmy X i przekazywanie pokruszonych odpadów osobom fizycznym i firmom zewnętrznym do utwardzenia terenu należącego do tych osób/firm (odpady będą przekazywane pod kodami 10 13 82 i 17 01 01) - firma X prowadzi proces odzysku R12 i musi mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a osoba fizyczna przyjmuje odpady do utwardzenia i nie musi mieć na to żadnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami, natomiast musi to zagospodarować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud., zgodnie z MPZP itp., co zagwarantuje firmie w oświadczeniu o przyjęciu odpadów do zagospodarowania. Natomiast firma odbierająca pokruszone odpady od firmy X musi mieć zezwolenie na odzysk R5, jeśli chce utwardzać teren.
3. Firma X będzie świadczyła usługi kruszenia odpadów innym firmom i osobom fizycznym na ich terenie (kruszarka jest mobilna), w umowie będzie zapis, że posiadaczem odpadów jest osoba fizyczna lub firma, na rzecz której firma X świadczy usługi kruszenia. W tym przypadku firma X nie musi mieć żadnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami i nie prowadzi żadnej ewidencji odpadów, bo nie jest ich posiadaczem, ani wytwórcą.