Pytanie
Spółka zawarła umowę, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe (budowa pod klucz elektrowni). Termin realizacji 3 lata. Harmonogram fakturowania stanowi, że po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego spółka ma prawo wystawić fakturę VAT. Umowa przewiduje 10 takich protokołów wystawionych w czasie trwania inwestycji. Umowa zawarta jest w euro, część netto faktury będzie płatna w euro, VAT w PLN.
Z jakiego dnia należy użyć kurs euro do przeliczenia kwoty netto na PLN dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?
Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany jest w dniu 4 czerwca 2010 r., a faktura wystawiona w dniu 7 czerwca 2010 r. Termin płatności faktury - 30 dni od dnia jej wystawienia.