Pytanie
Spółka podpisała z klientem umowę na dostawę urządzenia wraz z montażem. Cenę ustalono na 100.000 zł netto + VAT. Ustalono płatności 4 zaliczki po 20.000 zł, płatność końcowa po montażu urządzenia i wystawieniu faktury. Następnie podpisano aneks dotyczący płatności, w którym zmieniono walutę płatności. W aneksie do każdej płatności jest zapis: kwota netto w wysokości 20.000 zł płatna w walucie euro (przeliczenie kwoty złotych na euro nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wpłaty + 2 gr), a należny VAT płatny w złotych wg obowiązujących przepisów VAT. Dokonano wpłaty pierwszej zaliczki w wysokości 4799,16 euro netto (kurs do przeliczenia złotych na euro - 4,1472 + 2 gr = 4,1674), natomiast VAT został wpłacony w wysokości 4577,71. Jeżeli zapłata byłaby dokonana w złotych to wartość netto wyniosłaby 20.000 zł, natomiast VAT 4600 zł.
W jakich wartościach Spółka powinna wystawić fakturę 20.000 zł + 4600 zł VAT, gdyż wartość umowy jest określona w złotych, czy 19.903,08 + 4577,71 VAT, ponieważ taką wartość Spółka otrzymała?
Stosując drugi wariant suma wpłat nie da wartości umowy w złotych.
Z jaką wartością wystawić fakturę końcową po wykonaniu umowy?