Pytanie
Gmina jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego na jej terenie. Mieszkaniem administruje Spółdzielnia Mieszkaniowa. Z tego tytułu Spółdzielnia obciąża Gminę fakturą za dostarczone media, stosując stawkę VAT zwolnioną dla wszystkich wymienionych na fakturze towarów/usług, czyli: zużycia wody zimnej, odprowadzenia ścieków, podgrzania wody ciepłej, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty stałej za liczniki, funduszu remontowego, nieruchomości wspólnych. Na podstawie zarządzenia burmistrza własnościowy lokal mieszkalny został przekazany jednostce budżetowej - Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na mieszkanie chronione. Całodobowo przebywają tam osoby, które potrzebują pomocy ze strony pracowników pomocy społecznej. Zgodnie z zarządzeniem, Gmina jest zobowiązana obciążyć Ośrodek Pomocy Społecznej za zużyte media i inne opłaty, tj. fundusz remontowy, nieruchomość wspólną i opłatę stałą za liczniki w mieszkaniu chronionym, czyli wystawić "refakturę" na podstawie faktury Spółdzielni Mieszkaniowej. Gmina nie zawarła z Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowy na wynajem mieszkania chronionego, a w związku z tym nie pobiera opłat za czynsz.
Jakie stawki VAT Gmina powinna zastosować do wyżej wymienionych mediów i opłat?