Przedsiębiorcy i organizacje odzysku, którzy nie osiągnęli wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wprowadzonych przez nich na terytorium kraju, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej. W 2015 r. stawki opłat będą wyższe.

Obowiązek uiszczania opłaty produktowej wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607).

Maksymalne stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015 wyniosą odpowiednio:

1) 2,63 zł za 1 kg dla odpadów powstałych z następujących produktów:

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane 19.20.29.0 z wyłączeniem:

- Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny 19.20.29.0,

- Parafina ciekła 19.20.29.0,

- Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne 19.20.29.0,

- Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych 19.20.29.0;

Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu 20.59.4 z wyłączeniem:

- Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne 20.59.42.0,

- Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe 20.59.43.0.

2) 5,63 zł za 1 kg dla odpadów powstałych z następujących produktów:

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 22.11.11.0,

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach 22.11.12.0,

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach 22.11.13.0,

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy 22.11.20.0,

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy 22.11.14.0.

3) 10,51 zł za 1 kg dla odpadów powstałych z opon pneumatycznych, używanych 38.11.53.0.

Tak wynika z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015 (M.P. poz. 711). Szczegółowe stawki opłat na 2015 r. zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętemu w ustawie budżetowej za rok poprzedni, stąd ich wzrost w 2015 r.

Ewa Saj