Roboty budowlane, przez które w myśl art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., należy rozumieć budowę, czyli wykonywanie w określonym miejscu obiektu budowlanego, jak też odbudowę, rozbudowę i nadbudowę tego obiektu oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, można rozpocząć, zgodnie z art. 28 ust. 1 pr. bud., jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem określonych w ustawie wyjątków (art. 29-31 pr. bud). Zdarza się jednak, że decyzja o pozwoleniu na budowę zostaje wyeliminowana z obrotu prawnego przed zakończeniem realizowanej budowy, w związku z zaistnieniem prawem określonych okoliczności. W takim przypadku wznowienie budowy i kontunuowanie robót budowlanych zależne jest od podjęcia przez inwestora stosownych kroków prawnych.

Okoliczności stanowiące podstawę wyeliminowania pozwolenia na budowę z obrotu prawnego
Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać wyeliminowana z obrotu prawnego wskutek:
1) wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie art. 37 ust. 1 pr. bud.,
2) stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę
Jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa na podstawie art. 37 ust. 1 pr. bud.

Należy mieć jednak na uwadze, iż fakt rozpoczęcia robót budowlanych, mających na celu realizację choćby tylko jednego obiektu spośród wymienionych w pozwoleniu na budowę, przed upływem 3 lat od jego wydania, ma ten skutek, że pozwolenie to nie traci ważności w odniesieniu do pozostałych obiektów, choćby ich budowa została rozpoczęta po upływie 3 lat. Por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. II SA/Go 31/12 (Lex nr 1123202).

Dowiedz się więcej z książki
Prawo budowlane. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złStwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dojść może również do stwierdza nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę. W oparciu o art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., organ stwierdza nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Jednakże, nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Należy mieć na uwadze, że decyzja stwierdzająca nieważność ma charakter deklaratoryjny czyli stwierdza nieważność ze skutkiem od dnia wydania decyzji unieważnionej. Jednakże pamiętać trzeba, iż decyzja dotknięta wadą nieważności wywoływała określone skutki do chwili stwierdzenia jej nieważności i prawna ocena powstałej sytuacji musi uwzględniać tę okoliczność. Przykładowo, inwestor wybudował obiekt na podstawie pozwolenia na budowę i po ukończeniu budowy została stwierdzona nieważność tego pozwolenia. W takiej sytuacji niedopuszczalne byłoby uznanie, że obiekt został wybudowany bez pozwolenia (tak: wyrok NSA z 12 maja 1998 r., SA 1419/96, niepublikowany). 

Serwis Budowlany
Artykuł stanowi fragment komentarza praktycznego, opublikowanego w programie Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami