W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, zaistniała również w Polsce konieczność uchwalenia nowych przepisów prawnych z tego zakresu. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ma w stosunku do rozporządzenia Nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów charakter wykonawczy. Ma ona umożliwić w Polsce stosowanie przepisów rozporządzenia Nr 1013/2006 wprost, gdyż reguluje zagadnienia pozostawione w prawie wspólnotowym do rozstrzygnięcia przez kraje członkowskie, np. wybór akceptowanych języków, w jakich składane mogą być dokumenty, wybór przejść granicznych, którymi mogą być przewożone odpady, wybór właściwych urzędów celnych.

Zgłaszającym, w myśl rozporządzenia Nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, jest każda osoba fizyczna lub prawna, podlegająca jurysdykcji Państwa Członkowskiego, która zamierza dokonać przemieszczenia odpadów, lub je zlecić, na której ciąży obowiązek zgłoszenia. Oznacza to, że zgłaszającym może być jedna z osób wyszczególnionych w kolejności przyjętej poniżej:
• wytwórca pierwotny lub
• posiadający zezwolenie nowy wytwórca, który wykonuje działania poprzedzające przemieszczanie
• posiadający zezwolenie podmiot zbierający odpady (zbieracz)
• zarejestrowany sprzedawca, upoważniony przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub zbieracza do działania w charakterze zgłaszającego
• zarejestrowany pośrednik upoważniony przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub zbieracza do działania w charakterze zgłaszającego
• posiadacz, jeśli wszystkie osoby określone powyżej są nieznane lub niewypłacalne.