Chcemy zawrzeć umowę z osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej), w której będą określone nasze obowiązki. Zapłata nastąpi gotówką, odbiór towaru będzie osobisty.
Czy wystawienie faktury zwolni nas z konieczności posiadania kasy fiskalnej?
 
Odpowiedź: fakt wystawienia faktury nie zwolni z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.
 
Uzasadnienie: do końca 2014 r. w istocie istniały przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które zwalniały z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej podatków, którzy całą swoja sprzedaż dokumentowali fakturami, w przypadku w którym ilość wykonanych usług nie przekraczała w roku podatkowym 50, natomiast ilość nabywców – 20. Aktualnie obowiązujące przepisy, tj. przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dalej r.z.k.r., takiego zwolnienia już nie przewidują. Fakt zatem wystawienia faktury nie zwolni z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Podatnik powinien w takim przypadku rozważyć możliwość stosowania innych zwolnień – w tym zwolnienia ze względu na wysokość obrotów lub któregoś ze zwolnień przedmiotowych, wymienionych w stanowiącym załącznik do r.z.k.r. wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania. W przypadku braku podstaw do zastosowania jednego z tychże zwolnień, sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, choćby była udokumentowana fakturą, powinna zostać zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.