Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

 

PYTANIE:
W 2014 r. istniejący kocioł węglowy o mocy ok. 2 MW wymieniono na inny kocioł węglowy o podobnej mocy, a nowo zainstalowany kocioł nie jest kotłem fabrycznie nowym, lecz był już użytkowany w innej kotłowni. Wymiana kotła nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, a jedynie należało zgłosić wykonanie robót budowlanych. Czy w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia ze źródłem nowym, czy też istniejącym w rozumieniu przepisów rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, ze sprost.) - dalej r.s.e.i.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z definicją zawartą § 4 pkt 6 r.s.e.i., źródło nowe to źródło spalania paliw, dla którego pozwolenie na budowę wydano po dniu 6 stycznia 2013 r. lub które zostało oddane do użytkowania po dniu 7 stycznia 2014 r.
Ponieważ w opisanym przypadku wymiana kotła nie wymagała pozwolenia na budowę, decydujące znaczenie ma data oddania do użytkowania i nie chodzi tu o datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie, lecz o faktyczne podjęcie użytkowania źródła emisji w nowym miejscu. Proszę zauważyć, że w definicji nowego źródła (również źródła istniejącego) nie użyto słów „pozwolenie na użytkowanie”.
Przypuszczam, że gdyby wymieniano kocioł na taki sam lub podobny, ale zupełnie nowy, również nie byłoby wymagane pozwolenie na budowę, a tym samym pozwolenie na użytkowanie. Możliwe jest także, że w identycznym przypadku jak opisany w pytaniu inny miejscowo organ budowlany pozwolenia by wymagał.
Inne podejście do definicji spowodowałoby, że zastępowanie urządzeń istniejących lub montaż dodatkowych w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i/lub użytkowanie decydowałoby o kwalifikacji źródła do istniejących lub nowych, a więc i o obowiązujących standardach emisyjnych (zasadniczo wyższych).
Według mnie intencją ustawodawcy jest zaostrzanie standardów przy modernizacji instalacji i źródeł, a tą z pewnością jest wymiana kotła.
Ponieważ w przepisach nie zdefiniowano, co oznacza oddanie do użytkowania, opinie w danym zakresie mogą być różne.
 
Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.