Omawiane formy działalności mogą być prowadzone w wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych lub w wyspecjalizowanych obiektach, zgodnie z zasadami zawartymi w cytowanej ustawie. Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, do chowu lub hodowli ryb uprawniony jest m.in. właściciel lub posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami znajdującymi się w gospodarstwie przeznaczonym do prowadzenia tej działalności.

Ogólne uwarunkowania środowiskowe

Zasadnicze regulacje prawne obejmujące wykonanie urządzeń wchodzących w skład gospodarstw, w których prowadzony jest chów i hodowla ryb, z ich eksploatacją i związanymi z tym rodzajem działalności wymogami środowiskowymi, określone są w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. c tej ustawy, stawy rybne są urządzeniami wodnymi. A zatem wykonanie tych urządzeń będzie wiązało się z obowiązkiem posiadania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3. Należy także brać pod uwagę to, że pobór wody na potrzeby tych urządzeń oraz zrzut wód wykorzystanych do ww. celów może wymagać pozwoleń na szczególne korzystanie z wód wydawanych w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy. Omawiane procedury wiążą się ze sporządzeniem operatu wodnoprawnego, który wraz z wnioskiem oraz innymi niezbędnymi dokumentami przedkładany jest organowi właściwemu do wydawania przedmiotowych pozwoleń w trybie art. 131 Prawa wodnego.

Przy wykonywaniu obiektów służących do chowu i hodowli ryb należy mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 9 lit a cytowanej ustawy, pozwolenia na budowę będą wymagały roboty budowlane polegające na wykonywaniu ziemnych stawów hodowlanych. Ponadto, w związku z brzmieniem art. 55, podkreślenia wymaga fakt, że w załączniku do omawianej ustawy stawy rybne zaliczane zostały do XXIV kategorii obiektów.