Pytanie:
Zakład posiada umowę z organizacją odzysku opakowań A, m.in. na przejęcie obowiązku kampanii edukacyjnych. Zakład jest również wprowadzającym opakowania po substancjach niebezpiecznych – ten obowiązek rozlicza samodzielnie.

Czy istnieje konieczność podpisania dodatkowej umowy z organizacją na przejęcie obowiązku kampanii edukacyjnych za opakowania po substancjach niebezpiecznych?

Czy zakład może podpisać umowę na ten cel z inną organizacją?

Odpowiedź:
Zlecając organizacji odzysku prowadzenie kampanii edukacyjnych, można jej również przekazać na podstawie umowy wykonanie obowiązków w tym zakresie w odniesieniu do opakowań środków niebezpiecznych.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o., przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu na terenie Polski produkty w opakowaniach, jest zobowiązany do prowadzenia (finansowania) publicznych kampanii edukacyjnych. Niniejszy obowiązek przedsiębiorca może przenieść na organizację odzysku lub wykonać go samodzielnie. Obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych nie jest przy tym powiązany z obowiązkiem zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu. Przeniesienie przez wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych na organizację odzysku opakowań uznaje się za obowiązek wykonywany w ramach art. 31 ust. 1 u.g.o.o.o., zgodnie z którym organizacja odzysku opakowań jest obowiązana przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków określonych w art. 17 ust. 1 u.g.o.o.o. (zapewnienie poziomów odzysku i recyklingu).

Oznacza to, że przedsiębiorca może powierzyć organizacji odzysku obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w odniesieniu do wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu opakowań, bez względu na to, z jakiego materiału są wykonane i w jaki sposób przedsiębiorca rozlicza się z zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu. A więc nawet nie mogąc przekazać organizacji odzysku obowiązków w zakresie zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w odniesieniu do opakowań środków niebezpiecznych czy opakowań wielomateriałowych, przedsiębiorca - pomimo realizacji tych obowiązków samodzielnie - może przekazać organizacji odzysku na podstawie umowy obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych również w odniesieniu do tych opakowań. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby przedsiębiorca podpisał kilka umów z kilkoma organizacjami odzysku na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w odniesieniu do różnych rodzajów wprowadzanych przez niego opakowań.