Z dniem 24 października br. wejdzie w życie nowelizacja Prawa zamówień Publicznych. Przewiduje ona istotne zmiany w zakresie wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wyrządzenia szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla wykonawców, jednoznacznie stwierdza się bowiem, iż jedyną podstawę wykluczenia wykonawcy ze względu na wyrządzoną szkodę może stanowić prawomocne orzeczenie sądowe.

źródło: Gazeta Prawna, 3 października 2008 r., Bartosz Majerski