Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

W wyniku błędu systemu w spółce wygenerowała się faktura z zerowymi kwotami. W ogóle nie można jej wydrukować, ponieważ jej numer widnieje tylko w systemie księgowym. Nie wygenerowały się żadne dekrety i nie można już tego usunąć. Numer został nadany.
 
 
Czy ten numer faktury z kwotą zerową powinniśmy zaciągnąć do JPK, czy w ogóle nie wykazywać?
 
Odpowiedź
Jednolity plik kontrolny powinien odzwierciedlać ewidencje VAT.
 
Uzasadnienie
Z pytania wynika, że u podatnika w wyniku błędu systemu wygenerowała się faktura z zerowymi kwotami. W ogóle nie można jej wydrukować, ponieważ jej numer widnieje tylko w systemie księgowym. Nie można już tego usunąć. Numer został nadany.
 
W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
 
Jest tu odesłanie do prowadzonej ewidencji dla potrzeb VAT. Zatem jednolity plik kontrolny powinien odzwierciedlać ewidencje VAT.
 
W wyjaśnieniach dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów wskazano, że dowody w formie elektronicznej powinny odzwierciedlać oryginalne zapisy w księgach.
 
Zatem jeśli wystawioną błędnie fakturę z zerowymi kwotami podatnik ujmuje w ewidencji to również powinien ją wykazać w pliku JPK_VAT.
 
Tu jest kwestia czy ta błędnie wystawiona faktura z zerowymi kwotami winna być ujęta w ewidencji VAT.
 
Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.
 
Tak naprawdę to nie ma tu określonego ani przedmiotu ani też podstawy opodatkowania.