Wykazywanie transferu odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że w związku z licznymi wątpliwościami w kwestii wykazywania transferu odpadów w sprawozdaniu w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (zwanym dalej „sprawozdaniem PRTR”), po spotkaniach roboczych organizowanych przez Komisję Europejską, zmianie ulega dotychczasowa interpretacja w powyższym zakresie.

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem, prowadzący instalacje zobowiązani byli do wykazywania w sprawozdaniu PRTR transferu odpadów powstających wyłącznie podczas procesu technologicznego/produkcyjnego, tak więc z wyłączeniem wszelkich odpadów w postaci np. świetlówek, sprzętu komputerowego, czy też gruzu powstałego w wyniku remontu przeprowadzonego na terenie instalacji. Powyższe nastręczało problemów dotyczących uwzględniania danego odpadu w sprawozdaniu PRTR.

Przyjmuje się, że w sprawozdaniu PRTR należy wykazać (jeśli zostaną przekroczone progi określone w art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) transfer wszystkich odpadów, powstających w wyniku prowadzonej działalności (instalacji) wymienionej w załączniku I do ww. rozporządzenia. Pozwoli to zachować spójność z zapisem art. 236b ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska, jak również zlikwiduje problem oceny obowiązku wykazywania transferu poszczególnych odpadów.

Nie zmienia się natomiast kwestia wydzielania odpadów z instalacji objętych PRTR tj. nadal prowadzący instalację winni wykazywać w sprawozdaniu PRTR transfer odpadów powstających wyłącznie z instalacji wymienionej w załączniku I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 (za wyjątkiem przypadków, gdy nie ma możliwości oddzielenia odpadów z rodzajów działalności/instalacji niewymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia).

Nowe zasady wykazywania transferu odpadów obowiązują począwszy od roku sprawozdawczego 2013. Jednocześnie nie ma obowiązku składania korekty sprawozdań za lata 2007-2012, w związku z nową interpretacją, a ewentualne różnice w wielkościach transferu odpadów w porównaniu z latami poprzednimi wynikające ze zmiany interpretacji w powyższym zakresie, nie mogą stanowić podstawy do wymierzenia kary pieniężnej z art. 236d ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gios.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2013 r.

Data publikacji: 18 lutego 2013 r.