Pytanie:
Czy w przypadku wykreślenia z CEiDG przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który posiada koncesję na wydobywanie kopaliny, wydaną w trybie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 196) - dalej pr. geol., koncesja ta wygasa? Jeśli tak, to czy należy stwierdzić jej wygaśnięcie? Wątpliwość budzi art. 38 ust. 1 pkt 4 pr. geol., w którym jest mowa jedynie o likwidacji przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna.

Odpowiedź:
W opisanej sytuacji koncesja wygasa, gdyż stała się bezprzedmiotowa (art. 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pr. geol.). Organ koncesyjny, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie koncesji.

Uzasadnienie:
Koncesja może zostać cofnięta, wygaszona lub utracić moc (art. 39 ust. 1 pr. geol.). W opisanym przypadku nie zachodzą, opisane w art. 37 pr. geol., przesłanki cofnięcia koncesji. Wygaszenie koncesji następuje w drodze decyzji, jeśli zaistnieją przesłanki wymienione w art. 38 ust. 1 pr. geol. Koncesja traci moc z chwilą upływu czasu, na jaki została wydana.

W rozumieniu art. 6 pkt 9 pr. geol. przedsiębiorcą jest ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą. Jednak przywołany w pytaniu art. 38 ust. 1 pkt 4 pr. geol. odnosi się do przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) - dalej u.s.d.g. Zgodnie z art. 4 u.s.d.g., działalność gospodarczą mogą prowadzić m.in. osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna czy wspólnicy spółki cywilnej. Są to właśnie przedsiębiorcy inni niż przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej i oznacza jej rezygnację z prowadzenia działalności gospodarczej.

Decyzja koncesyjna staje się bezprzedmiotowa, jeżeli wystąpi brak chociażby jednego z podstawowych elementów stosunku administracyjnoprawnego (podmiotu, przedmiotu, podstawy prawnej).

W aktualnym stanie faktycznym można mówić o bezprzedmiotowości decyzji, ponieważ nie istnieje podmiot, dla którego została udzielona koncesja. Organ ma obowiązek, na wniosek lub z urzędu, stwierdzić wygaśnięcie koncesji (art. 38 ust. 2 pr. geol.).

Należy pamiętać, że wygaśnięcie koncesji nie zwalnia dotychczasowego przedsiębiorcy (bez względu na rodzaj działalności gospodarczej, jaką prowadził) z obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego - art. 39 pr. geol. stosuje się odpowiednio.