Odpowiedź: Wydatki te można uznać za koszty uzyskania przychodów. Podjęcie takiej decyzji wiąże się jednak z ryzykiem sporu z organami podatkowymi.
 
Uzasadnienie: zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają prawo wykonywać jedynie czynności wymienione w art. 14a ust. 4 u.s.d.g. Zakupy materiałów i innych towarów (np. towarów handlowych) do zakupów takich nie należą.
Należy jednak zauważyć, że wśród przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., nie ma przepisu przewidującego, że wydatki na zakupy towarów i usług dokonywane z naruszeniem przepisów u.s.d.g. o zawieszeniu działalności gospodarczej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Prowadzi to w mojej ocenie do wniosku, że możliwe jest zaliczanie takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o ile są one ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (zob. art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.).
Dotyczy to również przedstawionej sytuacji. W konsekwencji uważam, że nie tylko wydatki na zakup usług stałych (usług telekomunikacyjnych oraz leasingowych), ale również wydatki na zakup materiałów oraz innych towarów mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Koszty te ponoszone są bowiem w celu osiągnięcia przychodów po wznowieniu działalności gospodarczej.
Niestety, przyjęcie takiego stanowiska wiąże się z dość dużym ryzykiem. Wskazane w pytaniu zakupy materiałów i towarów dokonywane są z naruszeniem przepisów prawa (przepisów u.s.d.g. o zawieszeniu działalności gospodarczej), co stanowić może dla organów podatkowych przesłankę do zakwestionowania możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Realność tego ryzyka potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2009 r., ITPB1/415-198/09/DP, w którym organ podatkowy nie zgodził się na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z umów zawartych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Z drugiej jednak strony istnieją wyjaśnienia korzystne dla podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2014 r. (IBPBI/1/415-537/14/AB) zgodził się na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wydatków na nabycie materiałów, które to materiały wykorzystane zostały po wznowieniu działalności gospodarczej.
Podobne do wskazanego ryzyko istnieje w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wydatków na paliwo. Ryzyko to jest nawet większe, gdyż w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnikom trudno jest, co do zasady, udowodnić, że wydatki na paliwo ponoszone są w celu osiągnięcia przychodów, względnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (co jest warunkiem zaistnienia możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów zob. art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.).
W uzupełnieniu pragnę wyjaśnić, że analogiczne ryzyko istnieje w przypadku kosztów połączeń telefonicznych wykonywanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Inaczej niż opłacanie abonamentu, opłacania takich połączeń nie stanowi według mnie regulacji zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (zob. art. 14a ust. 4 pkt 2 u.s.d.g.), a jednocześnie trudno może być podatnikowi udowodnić, że wykonywanie takich połączeń było niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (zob. art. 14a ust. 4 pkt 1 u.g.d.g.).

W uzupełnieniu pragnę wyjaśnić, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie wpływa na to kiedy wydatki powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji stałe koszty ponoszone w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na bieżąco, tj. w miesiącach ich poniesienia, ewentualnie w drodze korekty tych miesięcy (dokonywanej, przykładowo, razem ze złożeniem zeznania rocznego). Nie ma natomiast prawidłowe zaliczanie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów miesiąca wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym