Inwestor przedłożył cztery egzemplarze projektu do zatwierdzenia. Po sprawdzeniu dokumentacji stwierdzono braki i postanowieniem narzucono na inwestora uzupełnienie.


Inwestor pobrał trzy egzemplarze projektu w celu uzupełnienia. W wydziale pozostał czwarty egzemplarz, jako "podkładka" pod postanowienie.

Czy organ może pozostawić w wydziale ten nieuzupełniony egzemplarz?

Inwestor zamierza podać starostę do sądu o odszkodowanie, więc nieuzupełniony projekt będzie ewentualnie dowodem w sprawie w sądzie.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Zaś zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) – dalej r.p.b. "projekt budowlany sporządza się w czterech egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, jeden egzemplarz dla organu wydającego pozwolenie na budowę i dwa egzemplarze dla inwestora".


Z cytowanych przepisów wynika, że projekt budowlany sporządza się w czterech egzemplarzach, w których każdy pełni funkcję oryginalnego dokumentu, przeznaczonego dla różnych podmiotów. Wszystkie egzemplarze muszą mieć identyczną treść. Może bowiem zaistnieć sytuacja, w których obiekt budowlany zostanie wybudowany zgodnie z egzemplarzem projektu posiadanym przez inwestora i organ administracji architektoniczno-budowlanej, ale niezgodnym z egzemplarzem posiadanym przez organ nadzoru budowlanego, co może powodować problem z rozpoczęciem użytkowania obiektu.


Nie można więc, w przypadku nałożenia na inwestora obowiązku uzupełnienia braków w projekcie, wydać mu trzy egzemplarze projektu do poprawienia, a jeden egzemplarz zachować w organie administracji architektoniczno-budowlanym, nawet jeśli ma on służyć dla celów dowodowych. Zajdzie bowiem wtedy sytuacja, w której jeden egzemplarz projektu będzie różnił się od pozostałych. Organ powinien więc wydać inwestorowi wszystkie egzemplarze projektu, a braki udokumentować w inny sposób np. kserokopii czy notatki służbowej zawierającej wykaz braków w projekcie.