Fundusze unijne na lata 2007–2013 dają wiele możliwości wsparcia samorządów w gospodarowaniu odpadami. Inwestycje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik odzysku, termicznego przekształcania odpadów, ich recyklingu oraz unieszkodliwiania w sposób inny niż składowanie powinny przyczynić się do przyspieszenia realizacji zobowiązań wynikających z naszego członkostwa w UE oraz poprawy stanu środowiska w Polsce.

Ważne zatem, z którego programu – na jakiego rodzaju inwestycje – samorządy będą mogły pozyskać środki. Z programu “Infrastruktura i środowisko” mogą zostać dofinansowane instalacje i systemy obsługujące co najmniej 150 tys. mieszkańców, spójne z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. W ramach działania 2.1. “Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” wspierane będą przede wszystkim duże projekty o istotnym znaczeniu dla gospodarki odpadami w skali całego kraju, w tym te, które znajdują się na liście projektów kluczowych. Z regionalnych programów operacyjnych (RPO) zaś będzie można realizować projekty w zakresie gospodarki odpadami o charakterze ponadlokalnym. Co do zasady inwestycje te powinny wynikać z odpowiedniego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Wspierane będą te przedsięwzięcia, które obsługują do 150 tys. mieszkańców. O dofinansowanie z RPO można się ubiegać na przedsięwzięcia z zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów. Istotne, że na obszarach objętych interwencją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą mogły być realizowane z RPO projekty wartości powyżej 200 tys. zł lub poniżej tej kwoty, ale wówczas, gdy gmina nie może już korzystać ze środków PROW (np. gdy z programu rozwoju otrzymała wsparcie na 150 tys. zł, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w ramach PROW). Na projekty o mniejszym zakresie przeznaczone będą środki priorytetu 3 z działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie tworzenia systemów zbioru, segregacji oraz wywozu odpadów komunalnych. Możliwe będzie także dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakupu materiałów i wykonania prac budowlano-montażowych oraz zakupu wyposażenia, niezbędnych do realizacji projektów dotyczących gospodarki odpadami.

źródło: Rzeczpospolita, 29 kwietnia 2008 r., Janusz Mikuła