PINB nałożył na Starostę obowiązek dostarczenia ekspertyzy stanu technicznego mostu wraz z przyczółkami oraz jazu znajdujących się w ciągu drogi publicznej. Organ stwierdził, że stan techniczny budowli, budynku młyna i komory jazu jest niezadawalający. Ustalił, że nastąpiło przebicie hydrauliczne wody na połączeniu przyczółka mostu z żelbetową ścianą jazu. Konstrukcja jazu jest ściśle powiązana z konstrukcją mostu i turbinowni, a jaz wraz z mostem jest położony na działce drogowej. Tym samym most wraz z przyczółkami oraz jaz znajdujących się w ciągu drogi gruntowej stanowi całość techniczno-użytkową składającą się w integralną całość. Dlatego też to właściciel drogi powinien dbać o należyty stan techniczny obiektu i to on został zobowiązany do dostarczenia ekspertyzy. Postanowienie zostało skierowane do Starosty, ponieważ zdaniem organu nieruchomość należała do Skarbu Państwa, który w sprawie reprezentowany jest właśnie przez Starostę.

Starosta złożył zażalenie. Twierdził, że nie jest właścicielem jazu, a co za tym idzie nakaz sporządzenia ekspertyzy stanu technicznego mostu wraz z przyczółkami oraz jazu winien być nałożony na właściciela młyna lub właściciela wód płynących. WINB nie podzielił tej argumentacji i utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji.

Starosta skierował skargę do WSA w Gdańsku, który uznał ją za zasadną. Sąd podzielił wprawdzie stanowisko organów nadzoru budowlanego, że podmiotem zobowiązanym do dostarczenia ekspertyzy stanu technicznego mostu wraz z przyczółkami oraz jazu znajdujących się w ciągu drogi jest właściciel tej drogi. Most jest bowiem częścią drogi publicznej i stanowi budowlę. Zauważył jednak, że organy nadzoru budowlanego nieprawidłowo ustaliły właściciela nieruchomości drogi. Pominęły bowiem fakt, że w kwietniu 2016 r. Wojewoda stwierdził nieodpłatne nabycie z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa przez Gminę własności nieruchomości Skarbu Państwa. Mając to na uwadze Sąd uchylił zaskarżone postanowienie.

Orzeczenie jest prawomocne.

Sygnatura akt: II SA/Gd 361/16

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl, stan z dnia 31 stycznia 2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami