Burmistrz odmówił spółce ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego systemu fotowoltaicznego, służącego do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych.


Uznał bowiem, iż funkcja terenów znajdujących się w obszarze inwestycji nie pozwalała na ustalenie dla niej dobrego sąsiedztwa.
 

Burmistrz przypomniał, iż nowa zabudowa musi mieścić się w granicach zastanego na danym obszarze sposobu zagospodarowania terenu.

Natomiast, zdaniem organu, na analizowanym obszarze, brak jest zabudowy przemysłowej, a z istniejącą rolniczą i mieszkaniową nie da się pogodzić tej wnioskowanej przez inwestora.

Spółka zaskarżyła decyzję do sądu administarcyjnego.

WSA wyjaśnił, iż zespół paneli fotowoltaicznych wraz z układami połączeń pomiędzy nimi, stanowi instalację produkcyjną, w skład której wchodzą urządzenia techniczne przetwarzające energię słoneczną na energię elektryczną.

Zatem systemy fotowoltaiczne, kwalifikowane jako instalacje produkcyjne, muszą spełniać wymóg zasady dobrego sąsiedztwa.

Powstanie takiej instalacji może bowiem naruszyć zasady ładu przestrzennego na danym terenie i kolidować z sąsiadującą zabudową – uznał sąd.


Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 8 września 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 411/14, nieprawomocny