Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

 

Pytanie:
Czy wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska dla budowanej instalacji może złożyć przyszły, potencjalny jej użytkownik, niebędący inwestorem ani właścicielem?

Odpowiedź:
Mając na uwadze art. 184 ust. 1 i art. 3 pkt 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś., moim zdaniem, jeżeli przyszły użytkownik przedstawi organowi ochrony środowiska dokumenty potwierdzające, że z konkretną datą będzie posiadał tytuł prawny do władania instalacją, to pozwolenie powinien uzyskać.
Od rozstrzygnięcia zawartego w art. 184 ust. 1 p.o.ś. są wskazane w nim wyjątki.
Artykuł 189 ust. 1 i 2 p.o.ś. oznacza, że po uzyskaniu pozwolenia w zakresie korzystania ze środowiska przez inny podmiot (np. inwestora) przyszły użytkownik może przejąć prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.
Zgodnie z art. 191a p.o.ś., pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji. Zapis ten nie stanowi jednak podstawy do uzyskania pozwolenia emisyjnego dla przyszłego potencjalnego użytkownika.
Podobnie podstawy do uzyskania pozwolenia emisyjnego przez przyszłego użytkownika nie stanowią art. 183b i art. 217 p.o.ś.
Z analizy powyższych przepisów wynika, że wskazane w art. 184 ust. 1 p.o.ś. wyjątki dotyczące wydawania pozwoleń na wniosek prowadzącego instalację nie mają zastosowania do opisanej w pytaniu sytuacji.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.