Wkrótce ruszą nowe nabory o dofinansowanie w ramach POIiŚ

20 maja 2013 roku, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostaną ogłoszone aż 3 nowe konkursy na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektów dotyczących: gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1.1), gospodarki odpadami (działanie 2.1) oraz ochrony powierzchni ziemi (działanie 2.2). 

 Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM o wsparcie finansowe z Funduszu Spójności mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Dla tych samych podmiotów przeznaczone jest dofinansowanie na realizację kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (działanie 2.1).

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Beneficjentami unijnego wsparcia finansowego dla projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich (działanie 2.2), mogą zostać: samorządy i ich związki, podmioty realizujące ich zadania własne, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym.

Termin składania wniosków o dofinansowanie, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie spełniać musza potencjalni beneficjenci, zostaną określone w ogłoszeniach. Ministerstwo Środowiska już teraz zachęca podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do rozpoczęcia prac nad opracowaniem wniosków.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 10 maja 2013 r.

Data publikacji: 10 maja 2013 r.