Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy na dzień dzisiejszy WIOŚ może kontrolować prawidłowość dokumentacji związanej z handlem emisjami, którą weryfikuje uprawniony weryfikator? Czy WIOŚ ma uprawnienia do weryfikacji raportów rocznych? Czy WIOŚ może żądać przedstawienia raportu rocznego składanego do KOBiZE?


Odpowiedź:

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska aktualnie nie ma uprawnień weryfikatora raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Miał takie uprawnienia w okresie rozliczeniowym 2005-2007. Nie widzę natomiast jakichkolwiek przeciwwskazań do sprawdzania w trakcie kontroli prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska prawidłowości dokumentacji związanej z handlem emisjami, czy też obowiązków związanych z raportem rocznym składanym do KOBiZE.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 686) - dalej u.i.o.ś., do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Do zadań IOŚ należy przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) - dalej u.s.h.u.e., a wg pkt 18 wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.


Przepisy u.s.h.u.e. z całą pewnością należą do przepisów ochrony środowiska. Ponadto, zgodnie z art. 63 ust. 1 u.s.h.u.e., jeżeli Krajowy ośrodek nie uzyska wystarczających wyjaśnień od prowadzącego instalację albo w terminie nie otrzyma poprawionego raportu, występuje o przeprowadzenie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kontroli w celu sprawdzenia, czy ustalenia raportu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 u.s.h.u.e., są zgodne ze stanem faktycznym. Według ust. 2 w przypadku operatorów statków powietrznych Krajowy ośrodek występuje o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, do mazowieckiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Według ust. 3 kontrolę prowadzi się na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3 u.i.o.ś. Dodatkowo zgodnie z art. 73 ust. 1 u.s.h.u.e. kary pieniężne nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Według ust. 2 u.s.h.u.e. wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza naruszenia, o których mowa w art. 70-72, na podstawie wykazów, o których mowa w art. 66 ust. 1, informacji, o której mowa w art. 66 ust. 3, lub ustaleń kontroli.


Również do przepisów ochrony środowiska należy ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1107) - dalej u.s.z.e.g.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 u.s.z.e.g. w przypadku gdy z informacji zawartych w raportach dotyczących instalacji, których eksploatacja wymaga pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynika, że wielkość emisji którejkolwiek z substancji różni się od podanej w poprzednim roku o więcej niż 10% i nie wynika to ze zmniejszenia produkcji w takiej samej proporcji, Krajowy ośrodek przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku raporty dotyczące tych instalacji w celu dokonania oceny informacji w nich zawartych. Według ust. 3 raporty są przekazywane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce położenia instalacji, której dotyczy raport. Ustęp 4 stanowi, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku dokonuje oceny informacji zawartych w raportach.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.