Więcej obowiązków sprzedawców sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nałożenie na sprzedawców detalicznych prowadzących jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m2 obowiązku nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupienia przez klienta nowego sprzętu – to jedna ze zmian proponowanych w projektowanej ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Obecnie – zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) – sprzedawcy detaliczni i hurtowi obowiązani są do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu jedynie przy dokonywanej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, a nadto w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Dodatkowo zużyty sprzęt powinien być tego samego rodzaju co sprzęt nabywany.

Powyższe propozycje zmian zawarte są w opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekcie założeń ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Uzasadnieniem dla opracowania projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest transpozycja przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących gospodarowania sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz odpadami pochodzącymi z wprowadzania do obrotu przedmiotowych produktów, w tym w szczególności przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197/38 z 24.07.2012 r.).

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzać będzie zmiany w zakresie wynikającym z przepisów dyrektywy 2012/19/UE oraz dodatkowe rozwiązania w zakresie monitorowania przepływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poczynając od zbierającego zużyty sprzęt, a kończąc na prowadzącym recykling tego rodzaju odpadów. Pozostałe zagadnienia dotyczące gospodarowania zużytym sprzętem zostaną przeniesione z obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Istotnym proponowanym novum w zakresie obowiązków przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie również zwiększenie minimalnych poziomów zbierania sprzętu. Do 31 grudnia 2015 r. wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie obowiązany do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości stanowiącej co najmniej 35% masy wprowadzonego na rynek sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym. Natomiast od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzający sprzęt będzie obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie niższej niż 40% średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trakcie 3 poprzedzających lat. Kolejno zaś od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzający sprzęt będzie obowiązany do osiągania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu w wysokości 65% średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trakcie 3 poprzedzających lat. Projektowana ustawa będzie zawierać również przepisy wskazujące, że poziom zbierania zużytego sprzętu obowiązywał będzie także w odniesieniu do sprzętu pochodzącego z innych źródeł niż tylko gospodarstwa domowe.

Zniesiony ma być również obowiązek przedstawiania sprzedawcom detalicznym i hurtowym, a następnie klientom, z chwilą sprzedaży sprzętu, informacji o kosztach zbierania, przetwarzania oraz odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu.

Termin implementacji nowej dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do polskiego porządku prawnego upływa w dniu 14 lutego 2014 r.

Opracowanie: Krzysztof Paczoska

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 1 lutego 2013 r.

Data publikacji: 1 lutego 2013 r.