Pytanie:
W firmie zbierającej odpady przemysłowe doszło do rozszczelnienia pojemnika z odpadem płynnym 09 01 02*. Powstały wyciek został zabezpieczony sorbentem, który następnie, w kodzie 15 02 02*, został przekazany do unieszkodliwienia. Wyciek spowodował zmniejszenie ilości odpadu 09 01 02* w magazynie. Przekazując odpad do końcowego odbiorcy, firma może potwierdzić KPO tylko na ilość faktycznie przekazaną. W efekcie zostaje w ewidencji odpadów 0,05 Mg 09 01 02*.

Jak należy postąpić, aby organ kontrolujący zakład nie odniósł mylnego wrażenia, że te 0,05 Mg odpadu 09 01 02* zostało niewłaściwie zagospodarowane, wywiezione do lasu itp.? Czy wystarczy wewnętrzny protokół ze zdarzenia - rozlania substancji i zabezpieczenia jej sorbentem? Jak to odnotować w KEO dla 09 01 02*?

Odpowiedź:
Niewątpliwie, w interesie firmy prowadzącej zbieranie odpadów leży zapewnienie stosownych dowodów potwierdzających, że doszło do wypadku i uzasadniających różnice w ewidencji odpadów. To, jakie to będą dowody, zależy od konkretnej sytuacji - może to być również wewnętrzny protokół dotyczący tego zdarzenia. Dowody te będzie oceniał organ kontrolujący.

Uzasadnienie:
Przepisy nie regulują takiej sytuacji. Brak jest przepisów, które wskazywałyby sposób dokumentowania różnic pomiędzy masą odpadów przyjętych od innych posiadaczy odpadów a masą odpadów przekazanych następnym posiadaczom odpadów przez zbierającego odpady.

Teoretycznie więc masa odpadów przyjętych powinna się równać masie odpadów przekazanych, z uwzględnieniem gospodarowania odpadami we własnym zakresie.

W karcie ewidencji odpadów (KEO), stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) jedyną możliwością uzasadniającą różnice między tymi masami jest wykazanie masy danego rodzaju odpadów jako zagospodarowanych we własnym zakresie (z podaniem procesu R lub D).

Wypadek lub zdarzenie losowe nie jest sposobem gospodarowania odpadami, nie można więc wykazać tych odpadów w tej rubryce. W takim przypadku, mimo braku formalnych możliwości w samym wzorze KEO i stosownych objaśnień do wzoru tego dokumentu, należałoby zalecić naniesienie na tej karcie dodatkowej adnotacji wyjaśniającej powstałe różnice w masie, ewentualnie z odesłaniem do protokołu na okoliczność wypadku i KEO dla odpadów wytworzonych przez firmę o kodzie 15 02 02*.
Dla nowo powstałych odpadów należy sporządzić odrębną KEO - zgodnie z zasadą, że KEO i karta przekazania odpadów (KPO) są sporządzane odrębnie dla każdego rodzaju odpadów. Na KEO sporządzanej dla odpadów o kodzie 15 02 02* firma występuje jako wytwórca odpadów. Przekazując je następnemu posiadaczowi odpadów, sporządza KPO. Fakt wytworzenia i przekazania określonej masy odpadów o kodzie 15 02 02* udokumentowany KPO i dokumentami potwierdzającymi zużycie określonej masy materiałów stanowiących sorbenty może okazać się również przydatnym dowodem.