Pytanie
Gmina, jako inwestor, otrzymała w 1992 r. pozwolenie na budowę składowiska odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane. Inwestor nie powołał kierownika budowy, inwestycję realizuje etapami i bez zgłoszenia o zakończeniu robót rozpoczął użytkowanie.
Czy nadzór budowlany powinien rozpatrywać sprawę według aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego?
Czy w tej sytuacji, skoro nie ma dokumentów (zapisów kierownika budowy w dzienniku budowy oraz protokołów badań i sprawdzeń) należałoby wstrzymać użytkowanie i nakazać opracowanie ekspertyzy technicznej wykonanych prac, która odpowie na pytanie, czy dotychczas wykonane prace zostały wykonane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną oraz nie stwarzają zagrożenia dla ochrony środowiska?