Pytanie
Według jakiej stawki należy pobrać podatek u źródła potrącany od odsetek od cash poolingu udzielonego przez Szwajcarską Spółkę Spółce Polskiej?
Naszym udziałowcem w 75% procentach jest Spółka Holenderska, a w 25% Spółka Polska. My nie posiadamy żadnych udziałów w innych spółkach. Zarówno Spółka Szwajcarska jak i my jesteśmy członkami tej samej grupy kapitałowej. Spółka Szwajcarska finansuje nas zasadach cash poolingu i w związku z tym płacimy im odsetki. Ponieważ posiadamy od Spółki Szwajcarskiej certyfikat rezydencji, pobraliśmy zryczałtowany podatek w wysokości 5% zgodnie z konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pobrany podatek został wpłacony do Urzędu Skarbowego. Zdaniem Szwajcarskiej Spółki nie mieliśmy podstaw do pobrania zryczałtowanego podatku i mamy domagać się zwrotu pieniędzy wpłaconych do Urzędu Skarbowego.
Czy postąpiliśmy prawidłowo potrącając zryczałtowany podatek, jeśli nie, to na jakiej podstawie możemy domagać się zwrotu od Urzędu Skarbowego?