Pytanie
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce (KPiR, VAT). Do celów tej działalności wykorzystuje samochód wynajęty od kontrahenta niemieckiego (spółki GmbH). Najem trwa od 2012 r. Podatnik od kontrahenta niemieckiego otrzymuje co miesiąc faktury z tytułu najmu samochodu i na ich podstawie dokonuje zapłaty w walucie EUR do Niemiec. Faktury wystawiane są pierwszego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Kontrahent ma siedzibę w Niemczech, a na terenie Polski nie ma zakładu ani żadnej placówki. Firma polska otrzymała od spółki niemieckiej certyfikat rezydencji podatkowej dokumentujący miejsce rezydencji tej spółki (siedzibę dla celów podatkowych). W tej sytuacji podmiot polski pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 5% od wypłacanych należności nierezydentowi.
Według jakiego kursu należy przeliczać przychody uzyskane przez spółkę niemiecką (nierezydenta) z tytułu najmu samochodu dla celów poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat?
Firma polska dla ustalenia wartości wynagrodzenia wypłaconego niemieckiemu kontrahentowi w walucie obcej przyjmuje kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Taki pogląd wyrażają też sądy administracyjne: wyrok NSA 2 czerwca 2011 r. II FSK 1932/10, wyrok WSA w Opolu z 23 listopada 2012 r. I Sa/OP 362/12.
Czy firma polska prawidłowo wycenia i potrąca podatek według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury?
Czy może podmiot polski powinien przeliczyć przychód spółki niemieckiej (nierezydenta) w walucie obcej, tutaj w EUR z zastosowaniem kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty należności nierezydentowi?