Odpowiedź: warunki uznania za mikroprzedsiębiorcę (małego przedsiębiorcę, średniego przedsiębiorcę) należy spełnić łącznie.
Uzasadnienie: zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g. za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Istotny w tym przypadku jest łącznik "oraz", który wskazuje, że warunki te trzeba spełnić łącznie.
Podobnie jest w przypadku warunków uznania za małego przedsiębiorcę (art. 105 u.s.d.g.) i średniego przedsiębiorcę (art. 106 u.s.d.g.).