Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia ma miejsce przed wszczęciem postępowania i służy wyborowi reżimu, który powinien być stosowany w procesie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z tą czynnością związana jest konieczność stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz szczegółowe obowiązki zamawiającego wynikające z okoliczności, czy zamówienie jest zamówieniem podprogowym, czy też zamówieniem nadprogowym. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.

Dlatego też nie sposób przyjąć, że zmiana okoliczności w trakcie trwania postępowania obliguje zamawiającego do zmiany wartości szacunkowej zamówienia. Wynika to nie tylko z przepisów, ale również z roli, jaką posiada szacowanie wartości zamówienia. Przepisy związane z ustaleniem wartości szacunkowej zamówienia znajdują się w rozdziale 2 p.z.p. zatytułowanym "Przygotowanie postępowania". Systematyka ustawy p.z.p. wskazuje zatem, że czynność obejmująca szacowanie wartości przedmiotu zamówienia jest czynnością przygotowawczą i brak jest podstaw do jej powtórzenia w toku postępowania.