W Sejmie o wyrobach budowlanych i nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Przedmiotem obrad będzie m.in. nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych. Posłowie zajmą się także sprawozdaniem ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Podczas bieżącego posiedzenia Sejmu odbędzie się drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, którego celem jest umożliwienie producentom wyrobów budowlanych uzyskiwania w Polsce tzw. europejskich ocen technicznych wyrobów budowlanych. Są to dokumenty niezbędne do sprzedaży tych wyrobów na terenie Unii Europejskiej. Projekt upoważnia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej do wyznaczania jednostek oceny technicznej (JOT) uprawnionych do badania wyrobów budowlanych na terytorium Polski. O takie wyznaczenie będą mogły wnioskować zainteresowane instytuty badawcze. Ponadto projekt zakłada upoważnienie ministra właściwego do spraw budownictwa do wydania nowego rozporządzenia dotyczącego m.in. sposobu informowania o właściwościach użytkowych wyrobów budowlanych. Informacja taka będzie dołączana do każdego wyrobu budowlanego wprowadzanego na rynek. Ma z niej wynikać, gdzie i jak ma być stosowany dany wyrób. Projekt wprowadza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2011 r., dotyczące warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Posłowie zapoznają się także ze sprawozdaniem ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). W ubiegłym roku minister spraw wewnętrznych wydał 409 zezwoleń na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości, z czego 318 dotyczyło nabycia nieruchomości gruntowych, 80 - nabycia lokali, a 11 - objęcia udziałów lub akcji. Liczba wydanych zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych w strefie nadgranicznej i lokali użytkowych wzrosła w stosunku do 2011 r. o 13%, a liczba zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o ok. 4%. Kupowane były głównie nieruchomości gruntowe nabywane pod inwestycje gospodarcze, a także w celu stałego zamieszkania przez cudzoziemców żyjących i pracujących w Polsce. W 2012 r. wydano 74 decyzje odmawiające udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości. Odnotowano też 55 transakcji zawartych z naruszeniem przepisów ustawy.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 13 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2013 r.