W Sejmie o senackich poprawkach do nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Na dziś zaplanowano w Sejmie prace nad poprawkami Senatu do przyjętej przez posłów 10 maja 2013 r. nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Celem nowych przepisów jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi tak, aby do końca 2014 r. Polska miała szansę osiągnąć wymagane unijnymi przepisami poziomy odzysku i recyklingu tych odpadów. Nowelizacja określa nowe zadania marszałków województw, którzy będą prowadzić udostępniane w urzędach marszałkowskich i w Internecie rejestry przedsiębiorców: wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, prowadzących recykling lub inną formę odzysku opakowań, eksportujących odpady opakowaniowe i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów. Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorcy będą składać w urzędach marszałkowskich roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych oraz wywiezionych opakowań, wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach oraz o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku. Marszałkowie województw będą także przeprowadzać coroczne kontrole przedsiębiorców. Ustawa reguluje też działanie organizacji odzysku opakowań. Do końca 2020 r. i w latach następnych co najmniej 50 proc. odpadów poddawanych przez nie recyklingowi i procesom odzysku będzie musiało pochodzić z gospodarstw domowych.

Senat na posiedzeniu 6 czerwca 2013 r. zaproponował kilka poprawek o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 13 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2013 r.