Zgodnie z informacją w roku 2012 łączne zasoby wód w Polsce wynosiły 49.650,7 mln m3. Na koniec 2013 r. dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych były na poziomie 13,30 km3/rok. W latach 2012-2013 szacunkowa łączna objętość zmagazynowanej wody w zbiornikach retencyjnych wyniosła ok. 4 mld m3.

Śródlądowe drogi wodne w Polsce obejmują ogółem 3660 km rzek i kanałów, z czego 2575 km stanowią drogi wodne przeznaczone do transportu towarów lub przewozu osób.

Informacja wskazuje też, iż w 2012 r. produkcja energii elektrycznej z wody wyniosła 2036,9 GWh. W 2012 r. w Polsce było 770 elektrowni wodnych, a w 2013 r. 784. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie urządzeń wodnych wydatkowano 201.151 tys. zł, natomiast łączny koszt zapewnienia zimowej ochrony przeciwpowodziowej wyniósł 28.122 tys. zł.

W latach 2012-2013 r., w ramach realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym powodzi z 2010 r., regionalne zarządy gospodarki wodnej wydatkowały ponad 292.511 tys. zł (z budżetu państwa 270.220 tys. zł., z Funduszu Solidarności UE - w 2012 r. - 22.291 tys. zł). Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną w 2012 r. według Informacji wyniosły 2787,9 mln zł. Najwięcej środków wydatkowano na ujęcie i doprowadzanie wody – 1119,6 mln zł, na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody – 374,5 mln zł, na budowę zbiorników wodnych – 394,5 mln zł, na regulację i zabudowę rzek i potoków – 265,8 mln zł oraz na obwałowania przeciwpowodziowe – 564,3 mln zł.

(www.sejm.gov.pl)