Pytanie:
Zakład posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, które to pozwolenie traci ważność w grudniu 2016 r. W pozwoleniu tym określony został monitoring jakości wód podziemnych prowadzony w oparciu o sieć lokalnego monitoringu składającego się z piezometrów. W ramach wykonywanych kontroli prowadzone są: pomiary poziomu zwierciadła wód podziemnych, badania jakości wód podziemnych obejmujące następujące wskaźniki: pH, chlorki, arsen, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy chrom, cyjanki, substancje anionowe powierzchniowo czynne, kadm, mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, siarczany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), żelazo, oleje mineralne, fenole, fluorki, fosforany. Aktualnie z uwagi na rozbudowę zakład wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego (wnioskując o uchylenie obowiązującego pozwolenia), wykazując w przedłożonej do wniosku analizie brak konieczności opracowania raportu początkowego (między innymi na podstawie badań prowadzonych w powyższym zakresie).

Czy w związku z tym w nowym pozwoleniu określony powinien zostać monitoring jakości wód podziemnych? Czy można od tego odstąpić?

Odpowiedź:
W kwestii wymogu sporządzenia raportu początkowego należy zwrócić uwagę na art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Ponadto wg art. 211 ust. 6 pkt 3 i 4 p.o.ś. pozwolenie zintegrowane określa także, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego:
- wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne;
- w przypadku instalacji, które wymagają raportu początkowego - sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, albo sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Z ww. przepisów wynika wyraźnie, że dopuszczalna są zarówno analiza ryzyka, jak i badania gleby i ziemi na etapie sporządzania wniosku oraz nałożenie obowiązku prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko lub określenie sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

W związku z tym w nowym pozwoleniu nie musi być określony monitoring jakości wód podziemnych, ale w zastępstwie powinien być ustalony obowiązek systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.