Pytanie
Na terenie gminy znajduje się niezamieszkała nieruchomość, która nie została podłączona do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Aktualnie ww. posesja jest podłączona do zbiornika na nieczystości ciekłe (brak przydomowej oczyszczalni). Właściciel nieruchomości zamieszkuje w innym miejscu na terenie tej samej gminy.
W związku z powyższym - czy należy żądać od ww. właściciela realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?
Ponadto czy pracownik gminy posiadający upoważnienie wydane przez wójta na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. - może wykonać kontrolę w powyższej sprawie bez wcześniejszego zawiadomienia właściciela (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej)? Nadmieniam, że informacja o braku podłączenia ww. nieruchomości została przesłana przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Ponadto czy w przypadku niepodłączenia ww. nieruchomości wójt (po wcześniej przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających) może od razu skierować do sądu wniosek o ukaranie bez wcześniejszego wydania decyzji administracyjnej?