Odpowiedź:
Prowadzący instalacje mogą wymienić jednostki poświadczonej redukcji emisji lub jednostki redukcji emisji odpowiednio na uprawnienia do emisji do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223) - dalej u.s.h.u.e. prowadzący instalację lub operator statku powietrznego mogą wymienić jednostki poświadczonej redukcji emisji lub jednostki redukcji emisji odpowiednio na uprawnienia do emisji ogólnych albo uprawnienia do emisji lotniczych, ważne w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2013 r. do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 299 z 9 września 2013, s. 32) - dalej rozporządzenie 1123/2013.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 u.s.h.u.e. wymiana może zostać dokonana do dnia 31 grudnia 2020 r., w przypadku gdy:
1) jednostki redukcji emisji lub jednostki poświadczonej redukcji emisji zostały wydane w związku z realizacją projektów zarejestrowanych przed rokiem 2013 za redukcje emisji osiągnięte od roku 2013;
2) jednostki poświadczonej redukcji emisji zostały wydane w związku z realizacją projektów w krajach najsłabiej rozwiniętych rozpoczętych od roku 2013 za redukcję emisji osiągnięte od roku 2013.

Zgodnie z art. 100 u.s.h.u.e. maksymalną liczbę jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji, którą prowadzący instalację lub operator statku powietrznego może wymienić na uprawnienia do emisji ogólnych albo uprawnienia do emisji lotniczych ważne w okresie rozliczeniowym 2013 - 2020, określa rozporządzenie 1123/2013.

Brak zamiany nie oznacza jednoznacznie, ze CER przepadną, ponieważ przepisy w danej sprawie mogą się zmienić, co już miało miejsce w odniesieniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami