Pytanie
Czy dokument zaświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne powinien być wystawiony przez właściwy oddział ZUS na druku ścisłego zarachowania ZUS S-72, czy też wystarczającym będzie przedłożenie zaświadczenia oddziału ZUS w jakiejkolwiek formie?
Czy w związku z tym przedstawienie zaświadczenia przez wykonawcę w jakiejkolwiek formie tzn. nie w formie druku ZUS S-72, prowadzić powinno do uznania tego dokumentu przez zamawiającego, czy też do uznania, że wykonawca nie przedstawił dokumentu z ZUS i w efekcie wykluczenie wykonawcy z postępowania?