W jakich sytuacjach sporządza się aneks do projektu, a w jakich powinien to być projekt zamienny?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

W jakich sytuacjach sporządza się aneks do projektu, a w jakich powinien to być projekt zamienny?

Odpowiedź:

Przepisy prawa budowlanego nie posługują się terminem „aneks do projektu” i nie rozstrzygają kiedy sporządza się ten dokument. Projekt budowlany zamienny sporządza się w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud.

Uzasadnienie:

Projekt budowlany stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w toku realizacji inwestycji budowlanej. Szczegółowy zakres i formę ww. dokumentu określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). Akt ten, podobnie jak ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud., nie używa pojęcia „aneks do projektu”. Pojęcie „aneks do projektu” używane jest w praktyce orzeczniczej organów administracji architektoniczno-budowlanej w sytuacji, gdy w trakcie realizacji inwestycji inwestor zamierza dokonać istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wówczas inwestor, składając wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 36a ust. 1 pr. bud., dołącza aneks do projektu budowlanego w zakresie planowanych zmian w projekcie pierwotnym. Natomiast projekt budowlany zamienny sporządza się w przypadku, gdy inwestor dokonuje istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w sposób nielegalny tj. bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wówczas obowiązek sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego nakłada organ nadzoru budowlanego w decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud.

Agnieszka Jędrzejczak-Syrek, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 7 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r.