Pytanie
Osoba pobierająca (wypłacane przez prokuraturę) uposażenie rodzinne po zmarłym mężu – prokuratorze (na podstawie art. 102 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zw. z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze) zgłosiła, że w roku 2012 jej przychód przekroczył 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto zgłosiła, że z dniem 1 września 2013 r. przechodzi na emeryturę z ZUS (uprawnienia z karty nauczyciela, nie osiągnęła wieku emerytalnego określonego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), lecz rezygnuje z jej pobierania – będzie pobierała uposażenie rodzinne po zmarłym mężu – prokuratorze.
Jak należy w tej sytuacji postąpić?
Czy należy zawiesić uposażenie rodzinne?
Jak dokonać rozliczenia pobieranego uposażenia?