Pytanie
W naszej szkole od 1 września 1993 r. pracuje nauczyciel (przewodnicząca związków zawodowych) – forma zatrudnienia: mianowanie. W akcie mianowania wpisano: mianowanie na stanowisku nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej. Od 1999 r. nauczyciel zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami łączy obowiązki nauczyciela języka polskiego i nauczyciela bibliotekarza. W roku szkolnym 2014/2015 wymiar obowiązków to: 5/18 języka polskiego i 23/30 biblioteki. Nauczyciel zaakceptował proponowany przydział obowiązków oraz warunki wynagradzania, z których wynika, że realizuje pensum łączone. Uchwała rady gminy w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin brzmi cyt.: 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się przez proporcjonalne przeliczenie liczby realizowanych godzin na części etatu. 2. Godziny realizowane powyżej obliczonego obowiązkowego wymiaru godzin będą godzinami ponadwymiarowymi. 3. Dla celów płacowych godziny te będą wypłacane zgodnie z pensum, z którym nauczyciel uzupełnia etat. W/w nauczycielka rozliczając godziny ponadwymiarowe podkreśla fakt, że uzupełnia etat godzinami biblioteki, a pensum, które realizuje jej zdaniem wynosi 18 godzin. Organ prowadzący nigdy nie nakazał nauczycielce uzupełniać etat ponieważ jesteśmy w stanie zapewnić Pani zatrudnienie w pełnym wymiarze zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
Prosimy o interpretacje jak prawidłowo rozliczyć godziny nauczyciela w oparciu o przytoczoną uchwałę i o stanowisko czy treść uchwały pkt 3 jest zgodna z przepisami prawa?