Pytanie
Zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy o Karcie Dużej Rodziny przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 7, nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza. W naszej gminie postępowanie dotyczące KDR prowadzi GOPS, część dokumentów jest dostępna np. w dziale świadczeń rodzinnych, wtedy nie ma żadnego problemu, można w krótkim czasie uzyskać dostęp do dokumentów, wykonać kserokopie. Część osób deklaruje jednak, że akty urodzenia były zostawiane w dziale ewidencji ludności tut. urzędu i wtedy pojawia się problem.
W jaki sposób odnotować, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, że zostały potwierdzone przez dział ewidencji ludności?
Czy należy robić jakąś adnotację we wniosku?
Czy prosić o zaświadczenie?