Pytanie
Które daty, związane z rozwiązaniem umów o pracę w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, bierzemy pod uwagę przy obliczaniu terminu 30 dni, o których mowa w art. 1 ww. ustawy?
Pracodawca zatrudnia ponad 500 osób. W najbliższych miesiącach planuje przeprowadzenie reorganizacji, skutkującej rozwiązaniem umów o pracę z częścią pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników.
Czy do okresu 30 dni, o którym mowa w art. 1 ustawy, należy uwzględnić datę złożenia pracownikowi pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę, czy datę rozwiązania umowy?
Analogicznie, czy należy uwzględniać datę zawarcia porozumienia stron o rozwiązaniu umowy, np. za miesiąc, czy datę rozwiązania stosunku pracy?