Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną wg zasad ogólnych (podatek liniowy). W marcu 2014 r. podpisałem z powiatowym urzędem pracy umowę w sprawie refundacji ze środków EFS kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W ramach umowy przyznano mi refundację w kwocie 21.000 zł. Z tej dotacji w części pokryłem zakup wyposażenia, a w części zakup środków trwałych. Jestem czynnym podatnikiem VAT, a co za tym idzie podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup ww. składników wyposażenia i środków trwałych został odliczony. Zgodnie z zawartą umową z PUP odliczony VAT miałem obowiązek w określonym w umowie terminie zwrócić dla PUP, co uczyniłem. Przed zwrotem podatku naliczonego otrzymałem zaświadczenie o pomocy de minimis, wydane przez PUP na wartość 21.000 zł. Po zwrocie kwoty podatku naliczonego dla PUP otrzymałem zaktualizowane zaświadczenie o pomocy de minimis na wartość 17.073 zł (po pomniejszeniu o zwrócony pod naliczony).
Czy kwota refundacji przeznaczona na zakup wyposażenia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
Jeśli tak, to czy przychodem jest wartość brutto zakupionego wyposażenia?
Czy kwota refundacji przeznaczona na zakup środków trwałych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
Jeśli tak, to czy przychodem jest wartość brutto zakupionych środków trwałych?
Czy analogicznie zakup wyposażenia podlegającego refundacji jest kosztem (w przypadku czynnego podatnika VAT w kwocie netto?
Czy analogicznie zakup środków trwałych podlegających refundacji jest kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne?
Czy VAT naliczony dotyczący zakupu środków trwałych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w dacie otrzymania środków z PUP?