Pytanie
W jaki sposób należy, w opisanych okolicznościach, przeprowadzić postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu, aby było prawidłowe?
Do starostwa wpłynął wniosek wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych o wydanie decyzji w trybie art. 15a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. oraz o ustalenie linii brzegu rzeki. Z uzasadnienia wniosku wynika, że miasto wykonało w 2012 r. wzdłuż rzeki wał przeciwpowodziowy (pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie wydawał marszałek). Wskutek powstania tej budowli miasto zawnioskowało pod koniec 2013 r. do WZMiUW o przekazanie terenu zajętego pod przedmiotowym wałem oraz terenu zlokalizowanego po stronie wału od strony odpowietrznej, w stosunku do którego prawa właścicielskie wykonuje marszałek województwa. Należy zaznaczyć, że przy wydawaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wału przeciwpowodziowego nie ustalona została dotychczasowa linia brzegu. Do wniosku złożonego w starostwie WZMiUW dołączył mapę z projektem rozgraniczenia nieruchomości, tj. działki rzeki oznaczonej dotychczas jako Wp o powierzchni ok. 6,6 ha, która po rozgraniczeniu stanowić będzie dwie działki - rzekę o powierzchni 5,7 ha oznaczona jako woda płynąca (Wp) i pozostałą część działka oznaczona jako tereny inne (Bz). Zaproponowana linia brzegu biegnie granicą wykonanego wału przeciwpowodziowego od strony odwodnej.
Wobec powyższego jak prawidłowo powinna wyglądać procedura, aby WZMiUW mógł przekazać analizowany grunt miastu i czy jest to możliwe w opisanej sytuacji?