Pytanie
W jaki sposób należy naliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego dyrektorowi szkoły, który złożył rezygnację z funkcji dyrektora od dnia 20 maja br., bez zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia?
Osoba ta pozostaje na stanowisku nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia 2014 r., przebywając przez cały czas na urlopie wypoczynkowym. Od dnia 1 września zostanie rozwiązany z tą osobą stosunek pracy w związku z brakiem godzin w arkuszu organizacyjnym.