Pytanie
W latach poprzednich spółka A nabyła 100% udziałów za cenę 1 mln zł spółki B. W 2012 r. po przeprowadzeniu testu na wartość udziałów zarząd spółki stwierdził, że istnieje konieczność dokonania odpisu aktualizującego na kwotę 600 tys. zł.
W jaki sposób należy dokonać wyłączeń-korekt bilansowych przy połączeniu spółek metodą łączenia udziałów w zakresie posiadanych udziałów i dokonanego odpisu aktualizującego wartości udziałów?
Czy wyłączeń należy dokonać w wartości brutto (1 mln zł) udziałów, tj. przed dokonanym odpisem i odwrócić odpis (600 tys. zł) w rachunku zysków i strat w momencie połączenia spółek?
Czy wyłączeń należy dokonać w wartości netto (400 tys. zł) udziałów, tj. po dokonanym odpisie?
Nadmieniam, że obie spółki sprawozdania sporządzają wg MSR.